Regulamin

Regulamin sklepu sklep.exponet.pl

Poniższy regulamin reguluje zasady zawarcia umowy pomiędzy Firmą Exponet (zwanym dlaej Sprzedawcą) a odbiorcą produktów i usług (zwanym dalej Klientem). Data obowiązywania regulaminu sklepu sklep.exponet.pl - 30.06.2020 r.

 1. POJĘCIA

  1. Sprzedawca – sprzedawcą jest właściciel sklepu czyli firma PPHU Exponet Aleksander Urbańczyk - wpis do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju i prowadząca działalność pod adresem ul. Montażowa 3B, 43-400 Bielsko-Biała; NIP: 5470130949, REGON: 240076081.
  2. Klient - podmiot kupujący produkt lub usługę będąca osobą fizyczną, osobą prawna bądź jednostką organizacyjną która nie posiada osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  3. Produkt/produkty – usługa bądź usługi będące przedmiotem sprzedaży odbywającej się w zgodzie z punktami niniejszego Regulaminu. Produktami są usługi (w tym usługi wykonania) świadczone przez firmę PPHU Exponet Aleksander Urbańczyk.
  4. Dzień roboczy - dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 1951 nr 4 poz. 28 ze zm.),
  5. Sklep Internetowy – platforma transakcji internetowych (sklep online) znajdujący się pod adresem sklep.exponet.pl, poprzez który Klient jest w stanie zakupić produkty/usługi oferowane przez Sprzedawcę.
  6. Konto - zdefiniowany poprzez unikalną nazwę (login) oraz powiązanym z nią hasłem. Konto zdefiniowane jest jako zbiór danych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, gdzie zbierane i przechowywane są dane Klienta, jego dane kontaktowe oraz dane dotyczące złożonych Zamówień.
  7. Cennik - lista produktów/usług stanowiących ofertę Sprzedawcy, uwzględniającą ich ceny
  8. Zamówienie - deklaracja Klienta wyrażająca chęć zawarcia Umowy sprzedaży produktu/usługi będących przedmiotem Zamówienia.
  9. Formularz Zamówienia - narzędzie będące integralną częścią funkcjonalną sklepu internetowego, umożliwiające Klientowi dokonywanie zakupu
  10. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży produktu/usługi w myśl rozumienia prawa Kodeksu Cywilnego, zawierana między stronami: Sprzedawca - Klient;
  11. Regulamin sklepu internetowego sklep.exponet.pl – niniejszy Regulamin
 2. USTALENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy regulamin definiuje rodzaj i zakres świadczonych usług, które odbywają się drogą elektroniczną poprzez sklep internetowy sklep.exponet.pl, oraz sposób świadczenia wymienianych usług a także warunki zawierania oraz rozwiązywania umów dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu/Usługi, w tym również kształt i przebieg postępowania reklamacyjnego.
  2. Niniejszy Regulamin definiuje zasady zawierania umów sprzedaży Produktów/Usług między stronami: Sprzedawa - Klient, z wykorzystaniem środków komunikowania się stron na odległość przy wykorzystaniu przez Klienta ze sklepu internetowego firmy PPHU Exponet Aleksander Urbańczych, mieszczącego się pod adresem internetowym sklep.exponet.pl
  3. Każdy Klient w momencie podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu sklep.exponet.pl zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  4. Warunkiem niezbędnym złożenia wiążącego Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zrozumienie treści niniejszego Regulaminu oraz zapoznanie się również z Polityką Prywatności, a następnie zaakceptowanie ustaleń zawartych w w/w dokumentach podczas składania Zamówień.
  5. Sklep internetowy sklep.exponet.pl prowadzi sprzedaż swoich Produktów/Usług, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Rzeczypospolitej Polski.
  6. Produkty/Usługi znajdujące się w ofercie sklepu są wolne od wad prawnych i zostają legalnie wprowadzane na rynek polski.
  7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosowane są przepisy obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polski, w tym:
   • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
   • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

  1. Przedmiotem sprzedaży są Produkty/Usługi znajdujące się w momencie składania zamówienia w ofercie sklepu internetowego sklep.exponet.pl. Zamównienia Klient składa za pomocą sieci Internet. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia produktu lub/i realizacji usługi w oparciu o podpisane przez strony Sprzedawca - Klient umowy.
 4. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

  1. Niezbędnym warunkiem do złożenia zamówienia w sklepie internetowym jest dysponowanie aktywnym adresem poczty elektronicznej (e-mail)
  2. Składanie zamówień w sklepie sklep.exponet.pl realizowane jest przez wypełnienie i wysłanie wypełnionego Formularza Zamówienia będącego częścią funkcjonalną sklepu internetowego.
  3. Przed wysłaniem potwierdzeniem zamówienia, Klient musi zaakceptoweać oświadczenie zapoznania się z Regulaminem Sklepu Internetowego i jednocześnie obliguje się do jego przestrzegania.
  4. Każdy Klient zobowiązany jest do podania swoich prawidłowych danych osobowych, które są niezbędne do wiążącej realizacji zamówień - takich jak: Imię i Nazwisko, Adres e-mail, numer telefonu, oraz adres korespondencyjny. W przypadku zakupu przez firmę, należy dodatkowo podać jej nazwę, numer NIP.
  5. W czase składania zamówień, do chwili kliknięcia w przycisk "WYŚLIJ ZAMÓWIENIE" Klient może wprowadzać zmiany wpisanych wcześniej danych, w tym modyfikować stan koszyka.
  6. W przypadku wysłania zamówienia z omyłkowo wprowadzonymi błędami, Klient może je korygować niezależnie wysyłając sprostowanie na e-mail: biuro@sklep.exponet.pl
  7. Samo złożenie zamówienia nie jest momentem wiążącego zawarcia umowy. Faktyczne zawarcie umowy występuje w momencie podpisania przez obie ze stron stosownych umów.
 5. WYMAGANIA TECHNICZNE DO KORZYSTANIA ZE SKLEPU

  1. Komputer stacjonanry, laptop, tablet lub telefon komórkowy z dostępem do Internetu
  2. Współczesna przeglądarka internetowa (rekomendowane: Google Chrome, Firefox) z aktywną obsługą plików Cookie
  3. Aktywne konto poczty elektronicznej e-mail
 6. ZAWIERANIE UMOWÓW KUPNA/SPRZEDAŻY

  1. Złożenie zamówienia kupna produktu/usługi w sklepie sklep.exponet.pl wiąże się z przesłaniem do usługodawcy oferty zawarcia umowy kupna produktu/usługi będących przedmiotem zamówienia. Wiążąca umowa na wykonanie usługi/sprzedaż produktu zostaje podpisana w kroku następnym podczas kontaktu bezpośredniego lub drogą elektroniczną Firmy Exponet z Klientem.
  2. Sprzedaż i realizacja produktu/usługi zakupionej w sklepie sklep.exponet.pl opiera się o komplet omów zawieranych pomiędzy Klientem a Sprzedawcą
 7. Ceny

  1. Wszystkie ceny produktów/usług oferowanych w sklepie sklep.exponet.pl podawane są w walucie polski złoty.
  2. Ceny oferowanych produktów/usług w sklepie sklep.exponet.pl są cenami brutto i zawierają podatek VAT
 8. METODY PŁATNOŚCI

  1. płatność elektroniczna poprzez serwis serwis PayU
  2. przedpłata realizowana przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy
 9. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

  1. Zamówienia produktów/usług sklepu internetowego sklep.exponet.pl są możliwe do składania na odległość drogą elektroniczną
  2. Sprzedawca otrzymuje zamówienia poprzez sklep internetowy znajdujacy się pod adresem sklep.exponet.pl
 10. DOSTAWA

  1. Produkty/usługi oferowane przez firmę Exponet dostaraczane są drogą elektroniczną poprzez umieszczenie oferowanych przez sklep sklep.exponet.pl produktów na serwerach firmy Exponet, świadczenia oferowanych usług na serwerach Exponet, bądź dostarczenia produktów drogą elektroniczą mailową jeżeli cecha produktu na to pozwala.
  2. Czas realizacji zamówienia zależy od rodzaju zakupionego produktu/usługi i jest ustalany indywidualnie z Klientem w ramach podpisywanych umów.
  3. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia w momencie podpisania z Klientem stosownych umów zawierających czas realizacji.
 11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA/SPRZEDAŻY

  1. Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy bez obowiązku podawania przyczyny, wysyłając (w terminie 14 dni od momentu zakupu) oświadczenia rezygnacyjnego (drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną).
  2. Termin 14 dni liczy się od dnia złożenia zamówienia w sklepie ineternetowym sklep.exponet.pl
  3. Sprzedawca w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania oświadczenia odstąpienia od Umowy, prześle na adres mailowy Klieta informację zwrotną potwierdzająca otrzymanie w/w oświadczenia.
  4. Wyłączenia prawa odstąpienia od umowy:
   Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy występuję jeżeli:
   1. Sprzedawca zrealizował w pełni produkt/usługę zakupioną przez sklep internetowym w terminie i za zgodą Kupującego
   2. Sprzedawca nie był w stanie zrealizować usługi z przyczyn zależnych od Kupującego (np. niedostarczenie w określonym czasie niezbędnych do realizacji materiałów określonych w umowie)
   3. Sprzedawca nie był w stanie dotrzymać terminu realizacji umowy z przyczyn zależych od Kupującego (np. niedostarczenie w określonym czasie niezbędnych do realizacji materiałów określonych w umowie).
  5. Umowę uważa się za niezawartą, jeżeli odstąpienie dotyczyło umowy zakupu zawieranej na odległość / drogą elektroniczną.
  6. Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu dokonanych przez Klienta płatności (dotyczących produktów i usług kupionych w sklepie sklep.exponet.pl, z których zrezygnował w czasie pkreślonym w regulaminie) w terminie do 14 dni roboczych.
  7. Zwrot płatności odbywa się analogicznym sposobem jaki Klient wybrał podczas zakupu, chyba że obie strony ustalą inaczej.
 12. REKLAMACJE

  1. Sprzedawca, za wady zakupionego produktu, zobowiązany jest do odpowiedzialności w stosunku do Klienta w wymiarze który określa ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
  2. Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) reguluje z kolei podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne zakupionych produktów.
  3. Ewentualne wady produktu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres biuro@sklep.exponet.pl
  4. Sprzedawca w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do przesłanych informacji i odpowie w sprawie reklamacji w w/w czasie.
  5. Sprzedawca zobowiązuje się do naprawienia ewentualnych wad produktu w terminie określonym poprzez oszacowanie czasu prac niezbędnego do usunięcia wad, natomiast niedłuższym niż 30 dni.
 13. USTALENIA KOŃCOWE

  1. Treść regulaminu dostępna jest pod adresem internetowym sklep.exponet.pl
  2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Kupujący będący konsumentem, po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej określonej w niniejszym Regulaminie, przy aprobacie Sprzedawcy, ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym miejscowo Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i innych obowiązujących aktów prawnych.

Na podstawie art. 32 ust 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO Państwa dane przetwarzane są tylko do celów kontaktowych i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest Firma "Exponet " z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Montażowa 3B. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres mailowy i telefon. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Oświadczam, że znany mi jest regulamin i akceptuje jego postanowienia 
 
Życzymy udanych zakupów